Vishnu assis sur Ananta

 

 

[Vishnu debout][Vishnu sur Ananta][Varaha][Harihara][Narasimha][Trivikrama][Sculptures][Shiva et Kama][Dieux de l'espace]

[Retour]

Copyright (c) 2010 robert rothenflug